Zaručený elektronický podpis

Ponúkame služby Zaručeného elektronického podpisu (ZEP)


Finančná úspora pre klientov
Obchodný register
Ak sa vo veciach týkajúcich sa Obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, súdne poplatky sa krátia na polovicu, čiže súdny poplatok za:
  • návrh na zápis s.r.o. do OR je 165,75 € namiesto 331,50 €,
  • návrh na zápis a.s. do OR je 414,75 € namiesto 829,50 €,
  • návrh na zápis zmeny v obchodnej spoločnosti do OR je 33 € namiesto 66 €,
  • výpis z obchodného registra je 0,33 € namiesto 6,50 €.
Zároveň počet vyhotovení dokumentov podávaných elektronicky (postačuje jedno vyhotovenie z každého dokumentu) je odlišný od počtu dokumentov podávaných v listinnej podobe, čo znamená úsporu nákladov za overovanie podpisov a overenie fotokópii listín.

Kataster nehnuteľností
Od 1.9.2009 je možné podávať elektronicky aj návrhy na vklad do Katastra nehnuteľností, pričom správny poplatok za:
  • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je 33 € namiesto 66 €,
  • návrh na zrýchlené konanie o povolení vkladu (do 15 dní) je 130 € namiesto 265,50 €.