Daòové právo

  • právne poradenstvo v oblasti daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov
  • zastupovanie v daòovom konaní pod¾a Daòového poriadku pred daòovými a colnými úradmi
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov