Obchodné právo

  • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby
  • kompletné založenie a registrácia obchodných spoloèností najmä spoloènosti s ruèením obmedzeným a akciovej spoloènosti
  • zmena právnej formy, zlúèenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoloèností
  • zabezpeèenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoloèností v obchodnom registri a živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri
  • vypracovanie stanov,
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pod¾a Obchodného zákonníka a ïalších právnych noriem obchodného práva
  • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov pod¾a Obchodného zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, komisionárskej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoloèenstve
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov pod¾a Obchodného zákonníka najmä návrhu na zaèatie konania, žaloby, sažnosti a iných podaní
  • vymáhanie splatných poh¾adávok v mimosúdnom, súdnom, zápoèty a postúpenia poh¾adávok