Obèianske právo

  • právne poradenstvo v oblasti obèianskeho práva
  • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní pod¾a Obèianskeho súdneho poriadku
  • vypracovanie zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov pod¾a Obèianskeho zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode nehnute¾ností, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžièke, zmluvy o výpožièke, nájomnej zmluvy, zmluvy o podnájme, príkaznej zmluvy, sprostredkovate¾skej zmluvy, zmluvy o združení atï
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov pod¾a Obèianskeho zákonníka najmä návrhu na zaèatie konania, žaloby, odvolania, sažnosti a iných podaní